spacer 1.  algemeen
1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen buro bost en een opdrachtgever waarop buro bost deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met buro bost, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. buro bost en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
1.6. Indien buro bost niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat buro bost in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


spacer 2.  aanbiedingen & opdrachtovereenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen zijn verblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.2. buro bost is alleen aan aanbiedingen en overeenkomsten gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk / per e-mail binnen 14 dagen wordt bevestigd.
2.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en overeenkomsten of enig ander materiaal van buro bost zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht buro bost niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5. Aanbiedingen en opdrachtovereenkomsten gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


spacer 3.  uitvoering van de opdracht
3.1. buro bost zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. buro bost kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.
3.2. buro bost bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft buro bost het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan buro bost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de opdracht, tijdig en behoorlijk aan buro bost worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijkaan buro bost zijn verstrekt, heeft buro bost het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4. De opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan buro bost verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. buro bost is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat buro bost is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor buro bost kenbaar behoorde te zijn.
3.5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan buro bost de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


spacer 4.  contractsduur, uitvoeringstermijn
4.1. De opdracht tussen buro bost en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever buro bost derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


spacer 5.  wijziging van de opdracht
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdrachtovereenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. buro bost zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de opdrachtovereenkomst geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal buro bost opdrachtgever hierover tevoren inlichten. buro bost is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal buro bost daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5. In afwijking van lid 3 zal buro bost geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden, die aan buro bost kunnen worden toegerekend.


spacer 6.  opzegging
6.1. Beide partijen kunnen te allen tijden de opdrachtovereenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk/per e-mail en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
6.2. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft buro bost naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
6.3. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door buro bost, zal buro bost in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die opdrachtgever toerekenbaar zijn.


spacer 7.  gebreken & klachten
7.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 10 werkdagen na factuurdatum of ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk/per e-mail te worden gemeld aan buro bost. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat buro bost in staat is adequaat te reageren.
7.2. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover buro bost aan opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.
7.3. Indien een klacht gegrond is, zal buro bost de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
7.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal buro bost slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.


spacer 8.  opschorting & ontbinding
8.1. buro bost is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 - Na het sluiten van de overeenkomst buro bost ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
8.2. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van buro bost op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


spacer 9.  honorarium
9.1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de dan geldende uurtarieven van buro bost.
9.2. Het honorarium, uurtarieven en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
9.3. Indien buro bost met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de buro bost niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
9.4. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaars is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.5. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de opdracht te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de opdracht. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
9.6. buro bost zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. buro bost zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9.7. Indien opdrachtgever de door buro bost kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van buro bost genoemde datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
9.8. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek, op basis van maandelijkse vooruitbetaling in rekening worden gebracht.


spacer 10.  betaling
10.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
10.2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
10.3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


spacer 11.  gemaakte kosten
11.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

spacer 12.  aansprakelijkheid
12.1. Indien buro bost aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2. Indien buro bost aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium, dat door buro bost aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste drie maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door buro bost aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van buro bost in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van buro bost. Onder buro bost zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
12.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.4. buro bost is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van buro bost.


spacer 13.  vrijwaringen
13.1. Opdrachtgever vrijwaart buro bost voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
13.2. Indien opdrachtgever aan buro bost informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


spacer 14  overmacht
14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
14.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop buro bost geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor buro bost niet in staat is de verplichtingen na te komen.
14.3. buro bost heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat buro bost zijn verplichtingen had moeten nakomen.
14.4. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van buro bost opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door buro bost niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de opdracht/overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.5. Indien buro bost bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is buro bost gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


spacer 15  geheimhouding & privacy
15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, buro bost gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en buro bost zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is buro bost niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


spacer 16  intellectuele eigendom
16.1. Alle door buro bost verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van buro bost worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
16.2. buro bost behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


spacer 17.  toepasselijk recht
17.1. Op elke opdracht/overeenkomst tussen buro bost en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.